کلمات متضاد پر کاربرد در انگلیسی

دانستن کلمات متضاد در هر زبانی کمک بزرگی به ما خواهد کرد. از آنجا که تعداد این موارد در زبان انگلیسی بسیار زیاد است، جمع آوری همه آنها در یک لیست کار چندان آسانی نیست، اما در این مقاله سعی کرده ایم مواردی از پر کاربرد ترین کلمات متضاد در زبان انگلیسی را جمع آوری کنیم و با آنها و معنی فارسی هر کدام آشنا شویم.

1. Ability x inability
توانایی-ناتوانی

2. Happy x unhappy
خوشحال-ناراحت

3. Import x export
واردات-صادرات

4. Interior x exterior
داخلی-خارجی

5. Maximum x minimum
ماکزیموم-مینیموم

6. Include x exclude
شامل بودن و دربرداشتن-در نظر نگرفتن و مستثنی کردن

7. Junior x senior

جوان و کوچکتر-بزرگتر و مافوق

8. Above x below
بالا-پایین و زیر

9. Majority x minority
اکثریت-اقلیت

10. Optimist x pessimist
خوش بین-بد بین

11. Superior x inferior
ممتاز-نامرغوب و درجه پایین

12. Accept x refuse
قبول کردن-رد کرن

13. Civilized x uncivilized/savage/barbaric
متمدن-وحشی و بی تمدن

14. Big x small
بزرگ-کوچک

15. Acquire x lose
بدست آوردن-از دست دادن

16. Ancient x modern
قدیمی-مدرن و امروزی

17. Agree x disagree
موافقت کردن-مخالفت کردن

18. Alive x dead
زنده-مرده

19. Barren x fertile
عقیم-بارور

20. Admire x despise
تحسین کردن-تحقیر کردن

21. Blunt x sharp
کند-تیز

22. Bold x timid
شجاع-ترسو

23. Bright x dim
روشن-تار و مبهم و کم سو

24. Broad x narrow
پهن-باریک

25. Care x neglect
اهمیت دادن-غفلت کردن

26. Confess x deny
اعتراف و اقرار کردن-رد و انکار کردن

27. Cool x warm
خنک-گرم

28. Broad x narrow
پهن-باریک

29. Bold x timid
شجاع-ترسو

30. Clean x dirty
تمیز-کثیف

31. Cruel x kind
ظالم و نا مهربان-مهربان

32. Domestic x wild
اهلی و خانگی-وحشی

33. Difficult x easy
مشکل و سخت-آسان

34. Dangerous x safe
خطرناک-امن

35. Dark x bright
تاریک-روشن

36. Death x birth
مرگ-تولد

37. Debit x credit
بدهی-اعتبار

38. Early x late
زود-دیر

39. Earn x spend
بدست آوردن(معمولا پول)_خرج کردن

40. Empty x full
خالی-پر

41. False x true
غلط-صحیح

42. Guilty x innocent
گناهکار-بی گناه

43. Fine x coarse
نرم و لطیف-زیر

44. Freedom x slavery
آزادی-بردگی و بندگی

45. Fat x thin
چاق-لاغر

46. Foolish x wise
احمق-عاقل

47. Fresh x stale
تازه-مانده

48. Fear x courage
ترس-جرات

49. Guilty x innocent
گناهکار-بی گناه

50. Gain x loss
منفعت و سود-ضرر و خسارت

51. Good x bad
خوب-بد

52. High x low
بالا-پایین

53. Humble x proud/arrogant
متواضع-مغرور

54. Honour x dishonour
افتخار-رسوایی

55. Joy x sorrow
شادمانی-غم

56. Knowledge x ignorance
دانش  و آگاهی-بی خبری و جهالت

57. Kind x cruel
مهربان-نامهربان

58. Lie x truth
دروغ-صحت

59. Little x much
کم-زیاد

60. Masculine x feminine
مذکر-مونث

61. Make x mar/break
درست کردن-آسیب رساندن و خراب کردن

62. Natural x artificial
طبیعی-مصنوعی

63. Noise x silence
سر و صدا-سکوت

64. Oral x written
شفاهی-کتبی

65. Pride/arrogance x humility
غرور و تکبر-فروتنی

66. Permanent x temporary
دائمی-موقت

67. Presence x absence
حضور-غیبت

68. Profit x loss
سود-ضرر

69. Prose x poetry
نثر-شعر

70. Quick x slow
سریع-آهسته

71. Receive x give
دریافت کردن-دادن

72. Reject x accept
رد کردن-قبول کردن

73. Ripe x raw
رسیده-خام

74. Rough x smooth
زبر و خشن-صاف و صیقلی

75. Remember x forget
به یاد آوردن-فراموش کردن

76. Rich x poor
ثروتمند و پولدار-فقیر

77. Sharp x dull
تیز و هوشیار-کند ذهن

78. Tragedy x comedy
تراژدی-کمدی

79. General x particular
کلی-خاص

80. Victory x defeat
پیروزی-شکست و باخت

81. Wild x domestic/tame
وحشی-خانگی و اهلی

82. Weak x strong
ضعیف-قوی

83. Wisdom x folly
عقل و دانایی-حماقت

85. Give x take
دادن-گرفتن

86. Laugh x cry
خندیدن-گریه کردن

87. Smile x frown
لبخند زدن-اخم کردن

88. Buy x sell
خریدن-فروختن

89. Here x there
اینجا-آنجا

90. This x that
ین-آن

91. Never x always
هرگز-همیشه

92. Stop x start
توقف-شروع

93. Wrong x right
غلط و اشتباه-درست و صحیح

94. Tight x loose
تنگ-گشاد

95. Love x hate
دوست داشتن-متنفر بودن

96. Throw x catch
پرتاب کردن-گرفتن

97. Yes x no
بله-خیر

98. Forward x backward
به جلو-به عقب

99. Stand x sit
ایستادن-نشستن

100. Lost x found
از دست رفته و گمشده-پیدا شده و به دست آمده

منبع: www.perfectyourenglish.com

مقالات لغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *